Poplatky v MŠ

 

 

 

Výška mesačného príspevku za dieťa – školné – 5 € mesačne

  Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  Ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  Ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

   

Stravné  na jeden deň – 1, 19 €